Bij welke stappen kan de rechtmatigheidsscan jouw gemeente helpen?

De rechtmatigheidsscan is ontwikkeld om in beeld te brengen wat de gemeenten al gedaan hebben in de groei naar een rechtmatigheidsverklaring van het boekjaar 2021. Ook wordt met behulp van een set aanbevelingen geduid wat er nog moet gebeuren in de periode naar 2021.

De rechtmatigheidsscan kent een 7- tal thema’s die worden doorlopen:

  1. De strategievorming waarbij het gaat om het opstellen van een plan van aanpak dat aangeeft wat er allemaal moet gebeuren in 2020 en 2021. Het is niet alleen een technische exercitie maar er zal ook gezorgd moeten worden voor voldoende draagvlak bij het management en het college..
  2. De organisatie-inrichting door te weten of er met de 3 lijnen van controles wordt gewerkt.
  3. De procesbeheersing geeft aan of we de processen met financiële beheershandelingen goed in beeld hebben en het normenkader hebben geactualiseerd.
  4. De kwaliteit van de processen gaat in op de werking van de interne controle, verbijzonderde interne controle, audits en de kwaliteit van de IT- tools.
  5. De communicatie heeft betrekking op de rapportages waarin we ook de bevindingen-  zoals inkoop en aanbestedingen- van de accountant meenemen en bespreken in het management en college. 
  6. Het risicomanagement door de specifieke risico’s en beheersmaatregelen in beeld te brengen en de systemenvastlegging.
  7. Het gedrag en cultuur gaan in op de verschillende rollen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van met name de managers.

Over de 7 thema’s wordt een aantal vragen gesteld om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken (de zgn nulmeting). Dat wordt in een rapportage opgenomen waarin de hierboven genoemde thema’s  zijn opgenomen. Aan de hand van de huidige stand van zaken per thema wordt aan de hand van aanbevelingen aangegeven wat er moet gebeuren om de gewenste situatie te bereiken.

Doe de rechtmatigheidsscan

Aan de hand van deze handige scan kan je in kaart brengen welke stappen je nog moet nemen om in 2021 een controleverklaring af te kunnen geven.

Gerelateerde artikelen

Kennis in huis halen

Kennis in huis halen

Segment en Hofmeier hebben hun krachten gebundeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van het verandertraject rondom de rechtmatigheidsverantwoording.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Je bent succesvol ingeschreven